Tin Thanh Group

Chứng Nhận Phát Minh

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Quy Trình Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt

Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Phù Hợp

Giấy Chứng Nhận Công Nghệ Điện Rác, Chuyển Hóa Chất Thải Rắn Thành Năng Lượng

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Hỗn Hợp Nhiên Liệu Dùng Cho Động Cơ

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Thiết Bị Tách Dầu-Nước

Tín Thành Group – Thành viên của Hiệp hội Bio-Fuels Minnesota

Bằng Phát Minh:

Giấy Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng

Giấy Chứng Nhận: Doanh Nghiệp Xuất Sắc

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: 

Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Thành Nhiên Liệu

Giấy Chứng Nhận Hội Viên Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam