You dont have javascript enabled! Please enable it!
HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Tái chế rác thải

Dự án xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp đã chôn lấp và phát sinh hàng ngày: Tạo ra phân bón phục vụ vùng trồng cây cao lương (Sorghum) và nhiên liệu RDF đốt phát điện từ rác.

Đối với công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp, Tập đoàn Tín Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư vào ngành môi trường, đặc biệt TTG đã nghiên cứu và chế tạo thành công công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và tạo ra các sản phẩm sau quá trình xử lý có thể sử dụng hiệu quả cho ngành năng lượng. Tất cả các nhà máy xử lý rác của chúng tôi gần như 95% tự động hóa. Sau quá trình phân loại và xử lý, chúng tôi thu hồi lại được 3 loại sản phẩm chính:

  • Sản phẩm hữu cơ từ mùn làm phân bón phục vụ cho các vùng trồng cây cao lương.
  • Sản phẩm vô cơ còn lại chuyển thành nhiên liệu đốt RDF (Refuse-Derived Fuel), phát điện từ rác.
  • Sản phẩm vô cơ như chất thải trơ, tro xỉ, xà bần được dùng để sản xuất các loại gạch không nung.
 
Mô hình phát điện từ rác thải của Tập đoàn Tín Thành Mô hình phát điện từ rác thải của Tập đoàn Tín Thành