Tin Thanh Group

Sản Phẩm Sau Thu Hoạch

Cây cao lương sau thu hoạch được chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu trong các ngành như Năng Lượng, Công Nghiệp và Nông Nghiệp.