You dont have javascript enabled! Please enable it!
HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Lịch Sử Hình Thành

2020 – Định hướng phát triển bền vững từ cây cao lương giúp đảm bảo :

An ninh năng lượng – Ổn định nông nghiệp – Bảo vệ môi trường.

2015 – Hơn 40 nhà máy tại Việt Nam và trên thế giới :

Đưa giống cây cao lương từ Mỹ về lai giống tại Việt Nam.

2010 – Phát triển thần tốc :

Phát triển 10 nhà máy trong 1 năm.

2009 – Nhà máy đầu tiên được lắp đặt

Xây dựng nhà máy đầu tiên.