NÔNG NGHIỆP KHÉP KÍN

Tổng quan về lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao :

TTG đã chủ động trong việc nhập, tuyển chọn và nhân thuần giống Cao lương ngọt (Sweet Sorghum) và Biomass Sorghum từ Viện Nghiên cứu ICRISAT - Ấn Độ, Nebraska - USA, Brazil…thành công tại trung tâm giống của TTG tại huyện EASUP, Đắk Lắk và huyện Tây Hòa, Phú Yên.

Hiện nay, chúng tôi có nguồn giống rất lớn và phát triển nguồn nguyên liệu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhằm phục vụ cho Nhà máy sản xuất cồn của TTG và tạo ra chuỗi giá trị gia tăng lớn cho xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp Việt Nam.

 
Canh_YYng_trYng_thYc_nghiYm
ChuYi_gia_trY_Sorghum_tiYng_ViYt

 

Các dự án về Nông Nghiệp Công nghệ cao :

Tại Cuba, dự án khai thác Marabou phát điện sinh khối và phát triển cây trồng năng lượng, sản xuất cồn thực phẩm và ngũ cốc tại 2 tỉnh Camaguey và Las Tunas. Diện tích 360.000 ha. Đang tiến hành Giai đoạn 1: 22.400 ha.

 

cac_du_an-01

 

 

Lanh_YYo_YYa_phYYng_cung_vYi_Lanh_YYo_va_chuyen_gia_cYa_Tin_Thanh_Group_tYi_nYi_thYc_nghiYm_thu_hoYch-01
 
Lãnh đạo địa phương cùng với Lãnh đạo và chuyên gia của Tín Thành Group tại nơi thực nghiệm thu hoạch