LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Năng lượng tái tạo

- Năng lượng điện hơi kết hợp

- Năng lượng mặt trời

- Công nghiệp.

- Dân dụng.