Kampo de operacio

- Năng lượng tái tạo: Điện và Hơi kết hợp - Năng lượng truyền thống: Xăng, dầu thế hệ mới - Năng lượng mặt trời

Projekto

<p style="text-align:left"><span style="line-height:150%"><span style="tab-stops:list .5in"><b>Tại Việt Nam: </b>huyện EA Súp, tỉnh Dăk Lăk với diện tích 20.000 ha.</span></span>

PARTNERO

Los clientes hablan sobre el GROUP TIN THANH